اطلاع رساني در مورد کنفرانس‌هاي دانشگاه که توسط حوزه معاونت پژوهشي با همکاري گروه‌هاي آموزشي برگزار مي گردند.