تماس با پژوهش

جهت برقراري ارتباط با معاونت پژوهش از روش هاي زير استفاده نماييد.

تلفکس: 08644463920

تلفن: 08644463250 داخلي 343

ايميل: research@iau-naragh.ac.ir

hmalekinezhad@iau-naragh.ac.ir

hossein.malekinezhad@gmail.com